PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Comp.Marius hecht veel belang aan de privacy van iedereen waarmee en waarvoor ze haar werking opzet. In het kader van de nieuwe Europese Verordening 679/2016, heeft Comp.Marius haar privacybeleid geactualiseerd. De Raad van Bestuur van Comp.Marius keurde deze goed in de vergadering. Alle Comp.Marius-medewerkers zijn gehouden aan dit privacybeleid

WAAROM HOUDT COMP.MARIUS DE GEGEVENS BIJ?

Comp.Marius houdt enkel persoonsgegevens bij in functie van de doelstellingen van haar werking om:

 • artistieke projecten van Comp.Marius praktisch te realiseren door allerlei mensen en diensten te betrekken bij het deelnemen aan haar producties/creaties/activiteiten
 • op een kwalitatieve wijze over haar activiteiten te communiceren en te informeren
 • haar artistieke projecten te verkopen en te promoten door de potentiële klanten/organisaties en subsidienten te informeren over het artistieke aanbod van Comp.Marius

Meer informatie over de (artistieke) werking van Comp.Marius is beschikbaar via www.marius.be

VAN WIE HOUDT COMP.MARIUS DE GEGEVENS BIJ?

Comp.Marius houdt persoonsgegevens bij van:

 • (ex)medewerkers (bestuurders, vrijwilligers, stagiairs en andere personeelsleden)
 • leveranciers waarmee Comp.Marius financiële en contractuele relaties heeft
 • deelnemende partner-organisaties
 • publiek
 • pers

WELKE GEGEVENS HOUDT COMP.MARIUS BIJ ?

Van publiek en pers houdt Comp.Marius enkel noodzakelijke contactgegevens bij (naam, adres, emailadres, telefoonnummers, en voorkeurstaal). Bij het samenwerken kan Comp.Marius bijkomende gegevens aan het personeel en de leveranciers vragen indien die noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn voor de algemene personeelsadministratie, boekhouding en verzekeringsovereenkomsten.

Daarnaast houdt Comp.Marius het audio- en beeldmateriaal bij, om dat met de toestemming van de deelnemers te kunnen gebruiken in publicaties, communicatietools en in het archief.

HOE KOMEN GEGEVENS BIJ COMP.MARIUS TERECHT?

Persoonsgegevens worden enkel verkregen door:

 • het inschrijven voor de nieuwsbrief;
 • een persoon die de gegevens vrijwillig aan Comp.Marius ter beschikking stelt in functie van één van bovengenoemde doelstellingen;
 • gegevens ter beschikking gesteld door een derde die deze gegevens heeft verkregen door een vrijwillige toezegging van de persoon in functie van een contractuele toezegging. Comp.Marius houdt geen persoonsgegevens bij die door een derde ter beschikking worden gesteld, tenzij dit wettelijk toegestaan of verplicht is.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Comp.Marius geeft de verstrekte gegevens niet door aan derden waarmee ze geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met partijen waarmee wel een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten, worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Comp.Marius kan persoonsgegevens delen met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

IT- & CONTRACTUELE BEVEILIGING

Gegevens worden bijgehouden in een beveiligde IT-omgeving waartoe enkel Comp.Marius-medewerkers toegang hebben. Een interne IT-policy (o.a. voor paswoorden) ondersteunt die veilige omgeving.

BEWAARTERMIJN

Gegevens van publiek, pers, leveranciers en (ex)medewerkers worden maximaal 10 jaar bijgehouden. Uitzondering zijn de gegevens van de sollicitanten, de cv’s worden maximaal 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure bijgehouden. De gegevens bestemd voor historische, statistische doeleinden worden met de toestemming van de betrokkenen in een archief bewaard. Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn. U heeft steeds recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven.

WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26 november 2018. Comp.Marius kan dit privacybeleid op eigen initiatief of door veranderingen in de wetgeving ten allen tijde wijzigen.

CONTACT

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring nog andere vragen hebt over persoonsgegevens, hun correctheid, of in algemenere zin, contacteer Comp.Marius via comm@marius.be.